Procesul verbal al reuniunii Consiliului de Export care a avut loc la data de 29.02.2012

CONSILIUL DE EXPORT

SECRETARIAT

PROCES–VERBAL

al reuniunii Consiliului de Export din data de  29.02.2012

Reuniunea, desfaşurată la sediul MECMA , a fost condusă de domnul Mihai Ionescu, copreşedinte al Consiliului de Export(CE).

Din totalul celor 36 membri ai CE au fost prezenţi 22 şi au absentat 14 (reprezentanţii MDRT,  MFP, MCSI,  MAEUR, MTI, CNP, INS, ANV, ARB,FEPACHIM, UPFAR, SDPR, CNI si CIS).

Invitaţi prezenti: reprezentanţii: MECMA – domnii: Cristian Cutas, director general adjunct DGCRI,  Emil Carlogea director DPC, APREL, SFERA FACTOR, Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România.

Domnul Mihai Ionescu a prezentat Ordinea de zi a reuniunii:

 

 1. Aprobarea Programului de târguri si expoziţii internaţionale in noua formă, după reajustarea lui, in concordanţă cu bugetul alocat pentru anul 2012.

– prezintă: Costin LIANU, director DDE

 1. Coridoarele logistice ale României – Centru logistic şi de re-export din Europa Centrală şi de

Est, proiecte de interes naţional.

– prezintă: Costin LIANU, director DDE

 1. Diverse:

3.1. Acord de parteneriat: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – CONSILIUL DE EXPORT /MECMA  pentru Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării;

3.2. Acord cadru de parteneriat cu universitati pentru implementarea Strategia Naţională de Export.

3.3. Punctul de vedere al CE fata de Tratatul ACTA.

Membrii CE au aprobat în unanimitate ordinea de zi.

 

In deschidere, la punctul 3.3) Diverse al ordinii de zi, domnul Mihai Ionescu,  a informat plenul reuniunii cu privire la hotararea membrior CE in reuniunea din 3.02.2012 privind Acordul Comercial Împotriva Contrafacerii (ACTA).  După această reuniune fiecare patronat/asociaţie profesională, atât memrii ai CE cât şi celelalte strucuri asociative care colaborează cu CE trebuia să organizeze ample dezbateri publice, cu toate firmele şi entităţile pe care le reprezintă privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii şi să transmită secretariatului CE punctul de vedere al domeniului,  permiţând un schimb de idei între participanţi.  De asemenea s-a solicitat ca mediul de afaceri să propună soluţii concrete, atât organizatorice cât şi legislative (dacă este cazul) pentru a-şi proteja drepturile de autor, mărcile inregistrate, brevetele, desenele astfel încât să predomine inovaţia, creativitatea şi libertatea dialogului electronic.Toate propunerile şi soluţiile concrete urmau sa se armonizeze intr-un document final.

 

Membrii CE, in urma discuţiilor, au fost de acord, in unanimitate, cu propunerea ca formularea unui punct de vedere al CE privind acordul ACTA să se facă numai dupa ce Curtea Europeană de Justiţie va lua o decizie in acest sens. Până atunci fiecare patronat/asociaţie profesională să transmită secretariatului CE problemele cu care se confruntă pe acest segment,  pentru a fi  prezentate instituţiilor statului OSIM şi OARDA care vor fi invitate intr-o reuniune viitoare a CE.

La punctul 3.2) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu, director DDE a informat că, MAE  a propus incheirea unui acord MAE-MECMA (CE)  pentru organizarea de evenimente prin care să promoveze cooperarea economico – socială, în conformitate cu “Strategia UE pentru regiunea Dunării”. Obiectul acordului îl constituie colaborarea între cele 2 instituţii, pe bază de parteneriat, pentru promovarea şi realizarea obiectivelor comune în domeniul Strategiei UE pentru regiunea Dunării.

Doamna Andrada Berezintu,  MAE a subliniat că acest acord nu creează obligaţii financiare între părţi ci prin acesta se va acţiona pentru:

 • Identificarea, diseminarea şi promovare iniţiativelor şi proiectelor economice;
 • Atragerea de investiţii, în special fonduri europene, care să fie direcţionate spre proiecte economico – sociale şi culturale din zona Dunării;
 • Sprijinirea dezvoltării capacităţii antreprenoriale a operatorilor economici angrenaţi în proiecte dunărene;
 • Promovarea culturii, principiilor şi educaţiei europene, a legislaţiei comunitare în mediul de afaceri autohton, sprijinirea creşterii standardizării europene, transparenţei, nediscriminării, concurenţei loiale, simplificarea şi accelerarea procedeelor administrative;
 • Schimbul permanent de informaţii de interes.

 

In urma discuţiilor, membrii CE, au fost de acord in unanimitate ,  ca CE să devină parte în acest parteneriat şi domnul Costin Lianu să fie imputernicit să reprezinte CE in  grupurile de lucru mixte constituite pentru elaborarea şi implementarea acţiunilor prevăzute in ,,Strategia UE pentru regiunea Dunării”. Langa dl. LIANU se vor alatura reprezentantii CE pe sectoare de activitate, in functie de tematica dezbaterilor din comisiile de specialitate.

 

La punctul 3.1) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu, a propus ca MECMA şi CE să devină parte intr-un accord de parteneriat cu universităţile a cărui obiect îl constituie organizarea şi promovarea unor acțiuni de cercetare, proiecte și programe din domeniul promovării exportului. Prin acest acord universităţile implicate vor asigura participarea în condiții de eficiență a cadrelor didactice și a studenților la proiectele de cercetare, la activitățile și programele din domeniul promovării exportului, derulate împreună cu MECMA.

 

Domnul Mihai Ionescu a propus să fie cooptat un membru academic  in Consiliul de Export, urmând ca această invitaţie să fie adresată de către secretariatul CE Consiliului Naţional al Rectorilor.

 

Domnul Alexandru Borcea, preşedinte ARIES a propus ca universitaţile să fie acceptate ca participanţi la târguri şi misiuni economice.

In urma discuţiilor, membrii CE, au fost de acord in unanimitate ,  ca CE să devină parte în acest parteneriat precum şi cu propunerea de cooptare in CE a unui membru al Consiliului Naţional al Rectorilor.

La punctul 2) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu a prezentat proiectul de interes naţional Coridoarele logistice ale României – Centru logistic şi de re-export din Europa Centrală şi de Est. Acesta constă dintr-o serie de iniţiative care constituie elemente de bază pentru a îmbunătăţi prin export şi re-export poziţia competitivă din România ca  important centru de producţie, asamblare, comerţ şi logistică din Europa Centrala şi de Est, şi chiar mai larg de atât, regiunea Mării Negre.

A subliniat că la nivel naţional au fost iniţiate demersuri în vederea realizării Programului,

<< Centrul Logistic şi Reexport in Europa de Sud-Est – European Gateway Project>>. Astfel in baza unui Memorandum de inţelegere între MECMA şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, cele două instituţii au infiinţat Unităţi proprii de Management a Proiectelor (UMP), care să asigure atragerea de fonduri structurale.

 

Cele 2 UMP sunt conduse de către domnul Costin Lianu, directorul Direcţiei Dezvoltare Export şi coordonator al Strategiei Naţionale de Export (MECMA-UMP- Re-Export), şi domana Dana Galbenu, directorul general al Direcţiei Generale Infrastructură, Transport Multimodal şi Participarea Sectorului Privat (MTI-UMP- MULTIMODAL) pe o durată de 3 ani.

MECMA-UMP-Re-Export are ca obiectiv : stabilirea şi dezvoltarea unei Unităti de Management a Proiectelor în vederea implementării Strategiei de Export a României, procesare, asamblare, reasamblare şi re-export de pe teritoriul României (valoarea adăugată) şi atragerea de investitori (străini).

MTI-UMP-MULTIMODAL are ca obiectiv : dezvoltarea unor soluţii in vederea implementării Strategiei Naţionale Intermodale din România astfel incât, prin promovarea sistemului naţional de transport intermodal, ponderea acestui transport să reprezinte până în anul 2020, 40% din volumul total al mărfurilor transportate în unităţi de transport intermodal.

 

Părţile au înfiinţat un Grup Interministerial de Lucru, cu intruniri lunare şi  compus din reprezentanţi ai celor doua ministere, care urmează să ducă la îndeplinire sarcinile stabilite prin Memorandumul de Înţelegere. Coordonarea activităţii Grupului Interministerial de Lucru se face de către un Comitet de coordonare interministerial condus de un Consilier al Primului Ministru.

 

Pentru atingerea obiectivelor „European Gateway Platform” a fost creat un parteneriat public privat denumit „Romania Black Sea Gateway Association & Romanian Export Council ”, care a devenit membru al Consiliului de Export din 20 octombrie 2011.

 

In ceea ce priveşte, finaţarea proiectului, domnul Mihai Ionescu a propus să fie accesate şi fonduri structurale, chiar dacă Memorandumul de Întelegere intre MECMA şi MTI pentru realizarea Programuui << Centrul Logistic şi Reexport in Europa de Sud-Est – European Gateway Project>> este aprobat de către Primul Ministru .

 

La punctul 1) al ordinii de zi, domnul Costin Lianu, a informat membrii CE că in conformitate cu proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2012, fondurile bugetare alocate Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri pentru  Programul de promovare a exportului au fost diminuate cu 33% faţă de solicitarea iniţială. In conformitate cu Legea 500/2002, art.21 (alin4)  din bugetul alocat se reţin şi 10%  pentru asigurarea unui exerciţiu bugetar care se vor repartiza in semestrul al doilea, după examinarea de către Guvern a execuţiei bugetare pe primul semestru. Acestă situaţie a impus ca toate patronatele /asociaţiile profesionale să işi reanalizeze propunerile de târguri şi expoziţii internaţionale şi misiuni economice pentru a ne inscrie in fondurile alocate.

 

Membrii CE, au aprobat, in unanimitate Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului pentru anul 2012 iar pentru realizarea tuturor evenimentelor propuse in

 

 

Program se va face o solicitare scrisă Ministerului Finaţelor Publice pentru a  ne permite angajarea sumei reţinută conform Legii 500/2002, art.21 (alin4).

 

Domnul Cristian Cutaş, director general adjunct DGCRI, a precizat că Programul de misiuni economice, organizat cu sprijin de la bugetul de stat, pentru anul 2012 a fost intocmit având la bază atât solicitările cât şi criteriile aprobate in Consiliul de Export. Avînd in vederea difereţa  dintre bugetul solicitat acestui instrument la bugetul alocat de Ministerul Finaţelor Publice a solicitat ca fiecare patronat să-şi redimensioneze şi fundamenteze evenimentele. De asemenea, recomandă patronatelor să-şi creioneze  din timp programul pe care doresc să-l deruleze, în baza unui plan de marketing şi solicită ca Lista firmelor participante la aceste acţiuni să fie transmisă direcţiilor de specialitate cu 2 luni inaintea datei de desfăşurare a evenimentului, in caz contrar misiunea economică se va anula, nemaiexistând timpul necesar pentru a pregăti acţiunea in mod corespunzător.

Domnul Mihai Ionescu a  precizat că un ajutor consistent in derularea misiunilor economice se poate face prin accesarea fondurilor structurale şi a dat exemplul ANEIR, care a organizat in aceste condiţii 4 misiuni economice in ultimii 2 ani, iar altele sunt in curs de organizare in acest an.

Viitoarea reuniune a CE din 22 marie va avea următoarea ordine de zi:

 

 1. Perspectivele exportului in noul context internaţional (Presedintele Comisiei Naţionale de Prognoză);
 2. Analiza pe grupe de mărfuri a rezultatelor exporturilor şi a balanţei comerciale pentru anul 2011  în comparaţie cu 2009 şi 2010 (INS).
 3. Oportunităţi de finanţare a IMM-urilor disponibile in cadrul POSCCE pe parcursul anului 2012;
 4. Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale;
 5. Informare privind creditele de export;

 

Director  general,

Radu ZAHARIA

 

Director  general adjunct, Director,

Cristian CUTAŞ                                                                                        Costin LIANU

 

SECRETARIAT CE

Livia ADAM