Materiale CNTDS 26 sept, Guvern, ora 15 tema POSDRU